کتاب SQL Server

120,000 تومان

کتاب SQL Server

در این کتاب مفاهیم پایگاه داده ها و دیتابیس را می خوانید. همچنین تعریف جداول و کدنویسی به زبان SQL Server

توضیحات

کتاب SQL Server

در این کتاب مفاهیم پایگاه داده ها و دیتابیس را می خوانید. همچنین تعریف جداول و کدنویسی به زبان SQL Server